Linki i FAQ

PRZYDATNE LINKI:


FAQ – NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA:

1. Co zrobić żeby wszcząć postępowanie egzekucyjne?
Przede wszystkim wierzyciel musi dysponować tytułem egzekucyjnym, np. prawomocnym wyrokiem, nakazem zapłaty, ugodą sądową, który zaopatrzony został przez sąd w klauzulę wykonalności stając się tym samym tytułem wykonawczym. Następnie należy złożyć do wybranego przez siebie komornika wniosek o wszczęcie egzekucji załączając wymieniony wyżej tytuł wykonawczy. Wzór wniosku można znaleźć TUTAJ.


2. Do którego komornika skierować wniosek o wszczęcie egzekucji?
Wierzyciel, z pewnymi wyjątkami, ma prawo wyboru komornika, do którego kieruje wniosek o wszczęcie egzekucji, o czym stanowi art. 8 ust 5 i 6 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji

Ust. 5 Wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. W przypadku wyboru komornik działa poza obszarem swojego rewiru komorniczego.

Ust. 6 Wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji oświadczenie na piśmie, że korzysta z prawa wyboru komornika.

Jak wynika z powyższego nie musi to być komornik, w którego rewirze zamieszkuje dłużnik. Wyjątkiem są sytuacje, gdy egzekucja ma być skierowana do nieruchomości dłużnika. Wtedy właściwym komornikiem będzie ten, na którego rewirze znajduje się nieruchomość.


3. Nie znam majątku dłużnika, z którego komornik może prowadzić egzekucję. Co wtedy zrobić?
Komornik działa zawsze na wniosek wierzyciela. Gdy wierzyciel nie wskaże składników majątku dłużnika podlegających zajęciu, komornik posiada narzędzia, dzięki którym jest w stanie ustalić majątek dłużnika, np. miejsce jego pracy, bank, w którym dłużnik posiada rachunek. Wierzyciel może przy tym zlecić komornikowi poszukiwanie majątku dłużnika, dokonując tego poprzez złożenie stosownego wniosku i uiszczając opłatę stałą w wysokości 2% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. W razie złożenia wniosku bez opłaty komornik wezwie wierzyciela do uiszczenia opłaty podając jej wysokość.


4. Wyjeżdżam za granicę, a do Polski przyjadę dopiero za parę miesięcy/ zmieniam miejsce zamieszkania. Czy ma to jakiś wpływ na postępowanie egzekucyjne? Jak mogę śledzić przebieg postępowania?
Warto ustanowić pełnomocnika do reprezentowania strony w postępowaniu, ewentualnie tylko do doręczeń pism, jeśli wyjeżdża się za granicę. Wzór pełnomocnictwa można znaleźć TUTAJ. Przy zmianie miejsca zamieszkania należy bezwzględnie powiadomić o tym komornika. Ponadto należy zauważyć, że zgodnie z art. 761 § 3 kodeksu postępowania cywilnego dłużnik, który został zawiadomiony o wszczęciu egzekucji, obowiązany jest do powiadomienia w terminie 7 dni organu egzekucyjnego o każdej zmianie miejsca swego pobytu, trwającej dłużej niż jeden miesiąc, a za niedochowanie tego obowiązku może być na dłużnika nałożona grzywna do dwóch tysięcy złotych.