Klauzula informacyjna RODO

W oparciu o art. 164a ust. 1 pkt 2 ustawy o komornikach sądowych w zgodzie z art. 13 pkt. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) dalej – RODO, informuję:

 1. Tożsamość oraz dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych
  (art. 13 pkt 1 lit. a RODO)Administratorem danych osobowych jest Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kościanie Piotr Rozmiarek z siedzibą przy ul. Wrocławskiej 7/2, 64-000 Kościan, telefon 65 555 50 02.
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (art. 13 pkt 1 lit. b RODO) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, którym jest Pan Roman Kwieciński. Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych poprzez adres e-mail: iod.koscian.001@komornik.pl
 3. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych (art. 13 pkt 1 lit. c RODO)Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia postępowania egzekucyjnego, zabezpieczającego oraz innych czynności, których wykonanie jest obowiązkiem prawnie ciążącym na administratorze (art. 6 pkt 1 lit. c RODO oraz art. 9 pkt 2 lit. b ) wynikającym z art. 3 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych.
 4. Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych (art. 13 pkt. 1 lit. e RODO)Zgodnie z właściwymi przepisami prawa i w celu wykonania obowiązków przez nie nałożonych komornik przekazuje Pani/Pana dane osobowe w toku postępowania egzekucyjnego stronom oraz uczestnikom postępowania, urzędom, a także innym podmiotom, jeżeli jest to wymagane przepisami prawa.
 5. Przekazanie danych osobowych poza EOG (art. 13 pkt. 1 lit. f RODO) Dane osobowe nie są̨ przesyłane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 6. Okres, przez który będą przechowywane dane osobowe (art. 13 pkt 2 lit. a RODO) Kancelaria przechowuje dane osobowe przez czas niezbędny do wykonania wszelkich praw i obowiązków oraz dochodzenia roszczeń z łączących Kancelarię stosunków prawnych. Dodatkowo, dane osobowe mogą być przechowywane dla celów załatwiania skarg i wniosków innych niż złożonych w toku prowadzonych przez Kancelarię postępowań, prowadzenia korespondencji, zapobiegania nadużyciom i oszustwom i innym czynom zabronionym, dla celów statystycznych i archiwizacyjnych przez wymagany przez przepisy prawa okres od dnia zakończenia obowiązywania umowy lub zdarzenia powodującego konieczność takiego przetwarzania. Kancelaria będzie przechowywać dane przez okres, w którym zobowiązana jest do zachowania danych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów (np. dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne).
 7. Prawa podmiotu (art. 13 pkt 2 lit. b RODO) Osobom, których dane osobowe są przetwarzane w sprawach dotyczących wykonywania czynności w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym oraz innych ustawowych zadań komornika przysługują następujące prawa realizowane wyłącznie na podstawie i w zakresie określonym w k.p.c.:
  – prawo dostępu do danych osobowych,
  – prawo do żądania sprostowania danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
  – prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

  Prawo do usunięcia danych nie ma zastosowania, w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku, do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych, historycznych lub do celów statystycznych oraz do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

  Z uwagi na brak przesłanek wskazanych w przepisach RODO nie przysługuje prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych.

 8. Skarga w związku z przetwarzaniem danych osobowych (art. 13 pkt 2 lit. d RODO) Jeżeli przetwarzanie danych osobowych w trakcie prowadzenia postępowania przez komornika sądowego narusza przepisy prawa, przysługuje Pani/Panu prawo do zwrócenia się ze skargą do Prezesa UODO z wyłączeniem spraw, w zakresie których na czynności podejmowane przez komornika sądowego przysługuje skarga w rygorze art. 767 k.p.c.
 9. Informacja o obowiązku podania danych (art. 13 pkt 2 lit. e RODO) Podanie danych osobowych jest obowiązkowe. Wynika to ze wskazanych powyżej podstaw prawnych oraz jest niezbędne do realizacji ustawowych zadań Komornika Sądowego.
 10. Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany (art. 13 pkt 2 lit. f RODO) Dane osobowe stron oraz uczestników postępowania egzekucyjnego nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.