I licytacja nieruchomości gruntowej – Piotrowo Pierwsze

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kościanie Piotr Rozmiarek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 31 stycznia 2023 roku o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kościanie mającego siedzibę przy pl. Niezłomnych 2 w sali nr XIX, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka numer 31/35 o powierzchni 21438 m2, położonej w miejscowości Piotrowo Pierwsze, gmina Czempiń, dla której Sąd Rejonowy w Kościanie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PO1K/00045664/8.

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czempiń przedmiotowa działka przeznaczona jest w części: dominująca funkcja obsługi rolnictwa w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych oraz tereny o dominującej funkcji obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej.

Działka nr 31/35 o kształcie nieregularnym i płaskim terenie położona przy drodze utwardzonej asfaltem, sąsiedztwo stanowi zabudowa siedliskowa oraz działki uprawiane rolniczo oraz trasa szybkiego ruchu S5. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej. Media w zasięgu: prąd, woda, telekomunikacja, brak kanalizacji sanitarnej – szambo.

Teren nieruchomości składa się z działki zabudowanej budynkiem o funkcji hotelowej, budynkiem gospodarczym oraz w części zagospodarowana w zieleń i porośnięta drzewami. Teren z frontu utwardzony asfaltem – widoczne ubytki. Teren działki nieużytkowany od kilku lat, porośnięty, nieuporządkowany, zdewastowany.

Budynek hotelowy: w zabudowie wolnostojącej, w części parterowy z poddaszem użytkowym, w części piętrowy z poddaszem użytkowym z dachem dwuspadowym, częściowo podpiwniczony, wybudowany w technologii tradycyjnej murowanej w 1972 roku o powierzchni użytkowej 1530,74 m2. Budynek funkcjonalnie podzielony na część gastronomiczną na parterze, część biurowo-socjalną na poddaszu oraz część hotelową w części piętrowej. Budynek w złym stanie technicznym po spaleniu, brakuje elementów budynku. okien, drzwi, ściany zniszczone, dach częściowo zawalony, spalony. Budynek nie nadaje się do użytkowania.

Budynek gospodarczy: w zabudowie wolnostojącej, parterowy, z dachem jednospadowym, budowany w latach 70-tych w technologii tradycyjnej murowanej o powierzchni użytkowej 66,60 m2. Do budynku dobudowana wiata. Brak uzbrojenia technicznego w budynku.

Suma oszacowania wraz z podatkiem VAT wynosi 2 352 990,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 764 742,50 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 235 299,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

BNP Paribas Bank Polska S.A. 41 20300045 1110 0000 0416 4450

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Od ceny nabycia zostanie odprowadzony należny podatek VAT.

Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania cywilnego są płatnikami podatku od dostawy, dokonywanej w trybie egzekucji, towarów będących własnością dłużnika lub posiadanych przez niego z naruszeniem obowiązujących przepisów. Zgodnie natomiast z art. 106c ustawy o podatku od towarów i usług faktury dokumentujące dostawę towarów, o której mowa w art. 18, z tytułu której na dłużniku ciąży obowiązek podatkowy, komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania cywilnego wystawiają w imieniu i na rzecz dłużnika.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji oraz osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8:30 do godz.16:30 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.