I licytacja w trybie uproszczonym nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Kokorzynie

Data i godzina licytacji: 25 listopada 2021 roku godzina 12:00

Miejsce licytacji: kancelaria Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Kościanie Piotra Rozmiarka, ul. Szczepanowskiego 13/15, Kościan

Przedmiot licytacji:

Nieruchomość gruntowa oznaczona jako działka numer 386/8 o powierzchni 857 m2, położona w Kokorzynie przy ulicy Kościańskiej, gmina Kościan, dla której Sąd Rejonowy w Kościanie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PO1K/00039882/7.

Działka niezabudowana, teren działki płaski, kształt regularny – prostokąta, częściowo ogrodzony. Działka posiada wąski wjazd około 15,9 m. Media w ulicy: prąd, woda, kanalizacja, gaz.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Kościan zatwierdzonym uchwałą nr VII/90/2011 z dnia 21.06.2011 r. przedmiotowa działka znajduje się na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabudowy usługowej – 10MN/U.

Suma oszacowania wynosi 83 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 62 250,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 300,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
BNP Paribas Bank Polska S.A. 41 20300045 1110 0000 0416 4450
najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Jednakże zgodnie z art. 871 kpc – jeśli cena nabycia przewyższa pięćset złotych – nabywca obowiązany jest zapłacić natychmiast 1/5 ceny nabycia, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 Kpc).

W przetargu nie mogą uczestniczyć dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji oraz osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W sytuacji gdy nieruchomość nabywana będzie do majątku wspólnego małżonków niezbędne jest przedstawienie zgody drugiego małżonka na nabycie nieruchomości lub obecność na licytacji obojga małżonków.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8:30 do godz.16:30 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.